Privacybeleid Multiscope App

Het vertrouwen dat Multiscope als online onderzoeksbureau geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor onze activiteiten. In deze privacy verklaring proberen wij op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk of privacygevoelig bestempeld kan worden. De App wordt beheerd door Multiscope, handelsnaam van Exelirent B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16073530 en kantoorhoudende op aan de Havensingel 1a te 's-Hertogenbosch. Voor vragen over de App of deze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen via info@multiscope.nl of 073 6212122.

1. Algemeen
1.1 Multiscope conformeert zich vrijwillig aan de gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar. Daarnaast onderschrijven wij de richtlijnen op het gebied van internet marktonderzoek die door deze vereniging zijn opgesteld.
1.2 De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.
1.3 Multiscope reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

2. Gegevens
2.1 Multiscope verwerkt de gegevens op basis van toestemming met als doel de gegevens te verwerken voor onderzoeksdoeleinden.
2.2 De App verzamelt onderzoeksgegevens op verschillende manieren, waaronder via vragenlijsten in de App, over een breed scala van onderwerpen.
2.3 De App verzamelt de gps locaties voor onderzoeksdoeleinden. Op basis van locatie worden relevante uitnodigingen voor onderzoek verstuurd. Daarnaast worden locatiegegevens verzameld voor onderzoeksdoeleinden. Hiervoor vraagt de App toegang tot locatiegegevens.
2.4 Multiscope is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen (anders dan beschreven in deze verklaring) zonder uw expliciete toestemming.
2.5 Multiscope geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is.
2.6 Registratie en inloggen verloopt via Facebook (Android en iOS). Bij registratie via Facebook ontvangt Multiscope uw Facebook ID, profielfoto, naam, geslacht en geboortedatum. Daarnaast is registratie en inloggen mogelijk met e-mailadres en wachtwoord. Hierbij ontvangt Multiscope uw naam, e-mail, geslacht, email en geboortedatum.
2.7 Indien uw de registratie niet volledig afrond en de gegevens niet verstrekt en/of geen toestemming geeft tot het verzamelen van locatiegegevens is deelname aan de Multiscope app niet mogelijk.
2.8 De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder de naam Multiscope More Panel met meldingsnummer m1649867.
2.9 Vanuit de App verwerkt Multiscope de volgende persoonsgegevens. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, locatiegegevens, bankrekening, overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden bijvoorbeeld door deelname aan onderzoeken.
2.10 Contactgegevens gebruiken we om contact met u op te nemen voor specifieke vragen. Voor onderzoeksdoeleinde wordt u benaderd via berichten van de App. U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kan via de Profiel functie in de Multiscope App.
2.11 Onderzoeksdata, waaronder onder andere resultaten, ingestuurde foto's, locatiegegevens, worden alleen in anonieme en/of geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers of partners. Indien opdrachtgevers of partners prijs stellen op persoonlijk contact met respondenten, waardoor de anonimiteit niet meer gewaarborgd kan worden door Multiscope, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
2.12 Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen of uw gps-locaties zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden.
2.13 Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Vaak geeft Multiscope een vergoeding aan respondenten voor deelname aan een onderzoek. We vragen naar je rekeningnummer. Het rekeningnummer wordt gebruikt om de vergoeding bij een bepaalde beloningsgrens uit te betalen.
2.14 Gegevens worden bewaard zolang als u deelneemt aan de Multiscope app. Gegevens worden direct verwijderd bij het verwijderen van uw account. 2.15 De App maakt geen gebruik van cookies.

3. Rechten
3.1 U heeft recht op inzage, aanpassen, exporteren of verwijderen van persoonsgegevens. In de Multiscope app kunt u hier zelf voor zorgen, als u kiest voor 'Profiel.'
3.2 Als u vindt dat Multiscope niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.
3.3 Indien uw u toestemming voor deelname aan de Multiscope app wilt intrekken, kunt u via 'Profiel' uw deelname stopzetten en uw account verwijderen.

4. Beveiliging
4.1 Multiscope neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen bevinden zich op servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving.
4.2 Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van Multiscope, die zich bezighouden met de verwerking van onderzoeken.
4.3 Alle medewerkers van Multiscope hebben in het arbeidscontract een geheimhoudingsbeding onderschreven, dat zorgt voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens.

Laatste update: mei 2018